Kalev Katuse stipendiumikonkurss

2021. aasta taotluste esitamise tähtaeg on möödas. Tulemused selguvad peagi!

Prof Kalev Katus (1955-2008) oli väljapaistev Eesti rahvastikuteadlane. Laia haardega õpetlasena rajas ta Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia Instituudi ja keskendus selle eesotsas tegutsedes Eesti rahvastiku pikaajalise jätkusuutlikkuse teemadele. Kalev Katuse teaduslikud huvid ulatusid sündimusest ja peredemograafiast rände, suremuse ja rahvastiku vananemiseni. Katusel oli oluline roll Eesti lülitumisel rahvusvahelisse demograafia-alasesse koostöösse, riigi andmekorralduse arendamisel ja demograafia kraadiõppe algatamisel, samuti valitsusasutuste nõustamisel. Aastal 2000 pälvis Katus riigi teaduspreemia sotsiaalteaduste valdkonnas.

Pere Sihtkapital asutas Kalev Katuse stipendiumi eesmärgiga ergutada ja toetada Eesti ülikoolides rahvastikuteemaliste bakalaureuse- ja magistritööde valmimist, makstes stipendiaatidele töö kirjutamise ajal igakuist rahalist toetust.

Stipendium määratakse kuni kahele üliõpilasele bakalaureuse- või magistriõpingute viimaseks aastaks. Ühe stipendiumi suurus on 4500 eurot, mis makstakse välja igakuiselt võrdsetes osades õppeaasta jooksul.

Kandideerida saavad kõik Eesti ülikoolides õppivad üliõpilased, kelle bakalaureuse- või magistritöö käsitleb rahvastikuprotsesse, rahvastikupoliitikat või sellega seonduvaid küsimusi ja töö valmimise eeldatavaks lõpptähtajaks on 2021/22 õppeaasta.

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada vabas vormis avaldus, CV, bakalaureuse- või magistritöö kavand ja soovituskiri juhendajalt. Bakalaureuse- või magistritöö kavand peab sisaldama uurimistöö motivatsiooni ja tausta selgitust, uurimisküsimuste sõnastust ning kasutatavate andmeallikate ja analüüsimeetodite kirjeldust.

Taotlusi hindab sihtasutuse nõukogu otsusega moodustatud komisjon.

Taotlusi saab esitada kuni 30.09.2021 kell 23:59 e-posti aadressil kks@peresihtkapital.ee.

Materjalid

Kalev Katuse stipendiumi statuut

Pressiteade 30.08.2021

Valik Kalev Katuse artikleid ja esinemisi

Mida teha järjepideva rahvastikuarengu nimel (Riigikogu Toimetised, 15 / 2007)

Mis on rahvastiku taaste? Luule Sakkeuse vestlus Kalev Katusega (ETV, Avatud ülikool, 2000)