Uudised

Kalev Katuse stipendiumi pälvis 2022/23 õppeaastal Tartu Ülikooli inimgeograafia magistrant Mark Herman Ilumets, kes uurib eestlaste tagasirännet Soomest. Õnnitleme ja soovime edu uurimistöös!

2022. aasta stipendiumitaotluste esitamine on LÕPPENUD! Kandideerimiseks esitada vabas vormis avaldus, CV, bakalaureuse- või magistritöö kavand ja digiallkirjastatud soovituskiri juhendajalt. Kavand peab sisaldama uurimistöö motivatsiooni ja tausta selgitust, uurimisküsimuste sõnastust ning kasutatavate andmeallikate ja analüüsimeetodite kirjeldust.

Taotlusi sai esitada kuni 01.10.2022 kell 23:59 e-posti aadressil kks@peresihtkapital.ee.

Taotlusi hindab sihtasutuse nõukogu otsusega moodustatud komisjon. Tulemused avaldatakse 18. novembril. 

Kalev Katuse nimelise stipendiumi info

Prof Kalev Katus (1955-2008) oli Eesti rahvastikuteadlane. Laia haardega õpetlasena rajas ta Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia Instituudi ja keskendus selle eesotsas tegutsedes Eesti rahvastiku pikaajalise jätkusuutlikkuse teemadele. Kalev Katuse teaduslikud huvid ulatusid sündimusest ja peredemograafiast rände, suremuse ja rahvastiku vananemiseni. Katusel oli oluline roll Eesti lülitumisel rahvusvahelisse demograafia-alasesse koostöösse, riigi andmekorralduse arendamisel ja demograafia kraadiõppe algatamisel, samuti valitsusasutuste nõustamisel. Aastal 2000 pälvis Katus riigi teaduspreemia sotsiaalteaduste valdkonnas.

Pere Sihtkapital asutas Kalev Katuse stipendiumi 2021. aastal eesmärgiga ergutada ja toetada Eesti ülikoolides rahvastikuteemaliste bakalaureuse- ja magistritööde valmimist, makstes stipendiaatidele töö kirjutamise ajal igakuist rahalist toetust.

Kandideerida saavad kõik Eesti ülikoolides õppivad üliõpilased, kelle bakalaureuse- või magistritöö käsitleb rahvastikuprotsesse, rahvastikupoliitikat või sellega seonduvaid küsimusi. Stipendium määratakse kuni kahele üliõpilasele bakalaureuse- või magistriõpingute viimaseks aastaks. Ühe stipendiumi suurus on 4500 eurot, mis makstakse välja igakuiselt võrdsetes osades õppeaasta jooksul. 

Materjalid

Kalev Katuse stipendiumi statuut

Valik Kalev Katuse artikleid ja esinemisi

Mida teha järjepideva rahvastikuarengu nimel (Riigikogu Toimetised, 15 / 2007)

Mis on rahvastiku taaste? Luule Sakkeuse vestlus Kalev Katusega (ETV, Avatud ülikool, 2000)

Toimunud konkursid

2022

2022. aasta stipendiaat:

Mark Herman Ilumets (Tartu Ülikool, inimgeograafia). Magistritöö teemavaldkond: eestlaste tagasiränne Soomest.

Pressiteade konkursi väljakuulutamise kohta 16.08.2022

Autasustamise videoülekanne (K. Katuse stipendium alates 55:35)

2021

2021. aasta stipendiaadid:

Deniss Vender (Tartu Ülikool). Magistritöö: “Eesti gümnaasiumiealiste noorte (16 kuni 19-a) sündimuskavatsuste analüüs”. Info: Deniss Venderi magistritöö tuleb kaitsmisele 7. detsembril 2022.

Kaarel Vesilind (Tartu Ülikool). Bakalaureusetöö: “COVID-19 pikaajalise tervisemõju hindamine kasutades elektroonilisi terviseandmeid”. Lisainfo: TÜ lõputööde register

Pressiteade konkursi väljakuulutamise kohta 30.08.2021

Pressiteade Aino Järvesoo auhindade ja Kalev Katuse stipendiumide väljaandmise kohta 25.11.2021

Autasustamise videoülekanne (K. Katuse stipendiaadid alates 44:38)