Uudised

Kalev Katuse stipendiumikonkurss 2023/24 õppeaastaks on LÕPPENUD.

2023/24. õppeaasta konkursi info:
Kandideerida saavad kõik Eesti kõrgkoolides õppivad üliõpilased koos oma juhendajaga, kelle magistri-, bakalaureuse- või lõputöö käsitleb rahvastikuprotsesse, rahvastikupoliitikat või sellega seonduvaid küsimusi. Tööde teemade leidmise lihtsustamiseks, on Tallinna ülikooli teadlaste poolt kirja pandud mõned võimalikud teemad magistritöödeks. Antud teemapüstitusi soovitame vaadata ka bakalaureusetööde kirjutajatel ja kindlasti ei ole nimekiri lõplik, tegemist on mõtteaine andmisega teemadeks.
Vaata võimalikke teemasid magistritöödeks SIIT

Kandideerimiseks tuleb esitada:

  • vabas vormis avaldus
  • üliõpilase CV
  • magistri-, bakalaureuse- või lõputöö kavand, mis peab sisaldama uurimistöö motivatsiooni ja tausta selgitust, uurimisküsimuste sõnastust ning kasutatavate andmeallikate ja analüüsimeetodite kirjeldust.
  • digiallkirjastatud nõusolek juhendajalt

Taotlusi sai esitada kuni 25.09.2023 kell 23:59 e-posti aadressil kks@peresihtkapital.ee.

Taotlusi hindas sihtasutuse nõukogu otsusega moodustatud komisjon. 

Kalev Katuse nimelise stipendiumi info

Prof Kalev Katus (1955-2008) oli Eesti rahvastikuteadlane. Laia haardega õpetlasena rajas ta Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia Instituudi ja keskendus selle eesotsas tegutsedes Eesti rahvastiku pikaajalise jätkusuutlikkuse teemadele. Kalev Katuse teaduslikud huvid ulatusid sündimusest ja peredemograafiast rände, suremuse ja rahvastiku vananemiseni. Katusel oli oluline roll Eesti lülitumisel rahvusvahelisse demograafia-alasesse koostöösse, riigi andmekorralduse arendamisel ja demograafia kraadiõppe algatamisel, samuti valitsusasutuste nõustamisel. Aastal 2000 pälvis Katus riigi teaduspreemia sotsiaalteaduste valdkonnas.

Pere Sihtkapital asutas Kalev Katuse stipendiumi 2021. aastal eesmärgiga ergutada ja toetada Eesti kõrgkoolides rahvastikuteemaliste magistri-, bakalaureuse- ja rakenduskõrghariduse lõputööde valmimist, makstes stipendiaatidele töö kirjutamise ajal igakuist rahalist toetust.

Kandideerida saavad kõik Eesti kõrgkoolides õppivad üliõpilased koos oma juhendajaga, kelle töö käsitleb rahvastikuprotsesse, rahvastikupoliitikat või sellega seonduvaid küsimusi. Stipendium määratakse kuni kahele üliõpilasele ja tema juhendajale magistri-, bakalaureuse- või rakenduskõrgharidusõppe viimaseks aastaks. Alates 2023. aastast on ühe stipendiumi suurus 9000 eurot – 4500 eurot üliõpilasele ja 4500 eurot tema juhendajale. Stipendium makstakse välja igakuiselt võrdsetes osades õppeaasta jooksul. 

Materjalid

Kalev Katuse stipendiumi statuut

Valik Kalev Katuse artikleid ja esinemisi

Mida teha järjepideva rahvastikuarengu nimel (Riigikogu Toimetised, 15 / 2007)

Kui Eestis sündimus ei tõuse, siis me rahvana kaome (Külli-Riin Tigassoni intervjuu Kalev Katusega, Eesti Päevaleht, 20.11.2004)

Mis on rahvastiku taaste? Luule Sakkeuse vestlus Kalev Katusega (ETV, Avatud ülikool, 2000)

Toimunud konkursid

2023

Sobivate tööde puudumisel Kalev Katuse stipendiumit 2023. aastal välja ei antud.

2022

2022/23. õppeaasta stipendiaat:

Mark Herman Ilumets (Tartu Ülikool, inimgeograafia). Magistritöö (kaitstud 9.06.2023): “Eestlased Soomes: lõimumise mõju tagasirändele” | Magistritöö kokkuvõte: PDF

Pressiteade konkursi väljakuulutamise kohta 16.08.2022

Autasustamise videoülekanne (K. Katuse stipendium alates 55:35)

2021

2021/22. õppeaasta stipendiaadid:

Deniss Vender (Tartu Ülikool). Magistritöö (kaitstud 7.12.2022): “Eesti gümnaasiumiealiste noorte (16 kuni 19-a) sündimuskavatsuste analüüs” | Magistritöö kokkuvõte: PDF

Kaarel Vesilind (Tartu Ülikool). Bakalaureusetöö: “COVID-19 pikaajalise tervisemõju hindamine kasutades elektroonilisi terviseandmeid”. Lisainfo: TÜ arvutiteaduse instituudi lõputööderegister. | Bakalaureusetöö kokkuvõte: PDF | Bakalaureusetöö põhjal valminud artikkel: „The use of prescription drugs and health care services during the 6-month post-COVID-19 period“ (autorid: Kerli Mooses, Kaarel Vesilind, Marek Oja, Sirli Tamm, Markus Haug, Ruth Kalda, Kadri Suija, Anna Tisler, Tatjana Meister, Maria Malk, Anneli Uusküla ja Raivo Kolde; Scientific Reports)

Pressiteade konkursi väljakuulutamise kohta 30.08.2021

Pressiteade Aino Järvesoo auhindade ja Kalev Katuse stipendiumide väljaandmise kohta 25.11.2021

Autasustamise videoülekanne (K. Katuse stipendiaadid alates 44:38)