PRIVAATSUSPOLIITIKA

Vastutav töötleja on Pere Sihtkapital Sihtasutus.

Meie kontaktandmed on:
Pere Sihtkapital SA
Kohtu 6, 10130 Tallinn
Telefon: (+372) 5562 6898
E-post: pere@peresihtkapital.ee
Veebileht: www.peresihtkapital.ee

Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming. Järgnevalt on esitatud teave isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta Pere Sihtkapitalis ning isiku õiguste kohta seoses tema isikuandmetega.

Pere Sihtkapital töötleb isikuandmeid lähtudes Euroopa Parlamendi ja Nõukogu isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest ja Pere Sihtkapitali isikuandmete töötlemise korrast.

Pere Sihtkapital võib muuta isikuandmete töötlemise tingimusi tehes muudatused kättesaadavaks veebilehel www.peresihtkapital.ee.

Pere Sihtkapital töötleb isikuandmeid põhikirjas sätestatud eesmärgil. Sihtkapitali põhikirja kohaselt on meie eesmärgiks aidata kindlustada Eesti rahvastiku ja rahvusriigi kestlikkus. Selleks me algatame, viime läbi, tellime ning toetame Eesti rahvastikuarengu ja kestlikkusega seotud alus- ja rakendusuuringuid; töötame välja ja esitame Vabariigi Valitsusele uuringutele tuginevaid poliitikasoovitusi; teeme Eesti rahvastikuarengu seiret ning teavitame Vabariigi Valitsust ja laiemat üldsust muutustest; algatame või toetame lastega perede ning lasterikkuse väärtustamisega seonduvaid tegevusi; korraldame üldsuse teadlikkuse tõstmiseks ja rahvastikuteaduse edendamiseks erinevaid konkursse (nt teadustööde konkurss, stipendiumikonkurss jne) ning anname välja auhindu.

Isikuandmete töötlemine Pere Sihtkapitalis on seaduslik, õiglane ja läbipaistev. Isikuandmeid kogume ja töötleme eesmärgipäraselt ja minimaalselt. Töötleme isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik töötlemise eesmärgi või õigusakti nõuete täitmiseks. Pere Sihtkapital kasutab isikuandmete töötlemisel turvameetmeid, mis kaitsevad neid volitamata ja mittesihipärase kasutamise ees ning ​juhusliku kaotamise, hävimise eest.​

1. Mis on isikuandmed ja mis juhul neid töötleme

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta. Eelkõige on füüsiline isik tuvastatav identifitseerimistunnuse (nimi, isikukood, elukoht, asukoht, e-posti aadress, telefoninumber, võrguidentifikaator) või ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

Eriliiki isikuandmed on isikuandmed, mis sisaldavad rassilist või etnilist päritolu, poliitilisi vaateid, usulisi või filosoofilisi veendumusi või ametiühingusse kuulumist, geneetilisi andmeid, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavaid biomeetrilisi andmeid, terviseandmeid või andmeid füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.

Töötleme Teie isikuandmeid alljärgnevatel juhtudel.

Kui külastate meie veebilehte
Kasutame oma veebilehel www.peresihtkapital.ee küpsiseid (cookies). Tehniliste ja funktsionaalsete küpsiste eesmärk on võimaldada veebilehte kasutada. Statistiliste küpsiste eesmärk on eristada kasutajat veebilehte külastavatest teistest isikutest. Kui te külastate meie veebilehte www.peresihtkapital.ee, võime koguda teie kohta järgmiseid andmeid: kasutaja IP-aadress, veebilehitseja tüüp ning versioon, külastamise aeg ja kestus jne. Me ei seo IP-aadresse muu isikut tuvastava teabega. Küpsised salvestatakse kasutaja veebilehitsejasse ja kasutaja võib need igal ajal kustutada.

Samuti tuleb tähele panna, et Pere Sihtkapitali veebileht sisaldab ka linke teistele veebilehtedele ning me ei vastuta andmete jagamise eest teistel veebilehtedel ega teiste veebilehtede privaatsuspoliitika eest.

Kui edastate meile kirja, taotluse vms
Isikuandmeid kasutame kirjale vastamiseks. Isikuandmeteks on eelkõige nimi, kontaktandmed ja aadress. Kui kirjale vastamine on teise asutuse/ettevõtte pädevuses, edastame selle vastamiseks ning teavitame sellest saatjat.

Kolmandatele osapooltele avaldame isikuandmeid minimaalses mahus ning hindame iga kord avaldamise võimalikkust. Dokumendid, sh kirjavahetuse väljastame ainult neile asutustele ja isikutele, kellel on otsene seaduslik õigus see saada (näiteks kohtueelsele menetlejale või kohtule).

Kui olete osalenud (või Teid esitatakse) stipendiumikonkursil või preemia väljaandmisel (andmed avalikustatakse ka meie veebilehel)
Pere Sihtkapital annab välja Kalev Katuse stipendiumit, Aino Järvesoo preemiat ning eriauhinda üliõpilaste teadustööde konkursil. Samuti anname välja ühekordseid preemiaid ja toetusi. Nimetatud tegevuste käigus kogub Pere Sihtkapital eelkõige järgmisi isikuandmeid: nimi, kontaktandmed, õpitulemused ja neile antud hinnangud, info isiku tööalase, loomingulise ja vabatahtliku tegevuse ning harrastuste kohta, erijuhtudel isiku perekonnaseis ja laste arv vms.

Stipendiumi või preemia saajate isikuandmeid avaldame Pere Sihtkapitali veebilehel, pressiteates, sotsiaalmeedias. Avaldamise eesmärk on nimetatud konkursside toimumisest teavitamine, avalikkuse teadlikkuse kasvatamine ja Pere Sihtkapitali rahaliste vahendite kasutamise läbipaistvuse tagamine. Avaldame andmeid vaid mahus, mis on vajalik Pere Sihtkapitali eesmärkide täitmiseks.

Samuti pildistab ja/või filmib Pere Sihtkapital konkurssidega seotud avalikel üritustel isikutelt eraldi eelnevat luba küsimata. Video- ja pildimaterjali kasutame Pere Sihtkapitali meediategevuses ning veebilehe või sotsiaalmeedia vahendusel on avalikkusele huvipakkuva video- ja pildimaterjaliga võimalik tutvuda ka kolmandatel isikutel. Ajaloolis-kultuurilisel eesmärgil säilitame tähtsamate sündmuste pildi- ja videomaterjali tähtajatult.

Muudel juhtudel on isiku pildistamine või filmimine lubatud üksnes isiku nõusoleku alusel ning materjali avalikustamiseks küsime isiku luba.

Kui tsiteerime Teid
Pere Sihtkapital kasutab avalikkuse teadlikkuse suurendamise eesmärgil oma veebilehel, pressiteadetes, artiklites ja sotsiaalmeedia postitustes tsitaate ja viiteid teiste isikute loomingule. Tsitaatide juurde lisame veebiotsingu tulemusel kättesaadava avaliku info isiku kohta nagu näiteks nimi, sünniaeg, isiku tegutsemisala vms.

Kui Teie andmed on sattunud Sihtkapitali tellitud uuringu valimisse ja valimi andmete vastutav töötleja on Pere Sihtkapital
Pere Sihtkapitali tellimusel viiakse läbi uuringuid, mille käigus kogutakse andmeid rahvastiku ja rahvusriigi kestlikkuse kohta. Uuringute tulemuste põhjal töötame välja ja esitame Vabariigi Valitsusele uuringutele tuginevaid soovitusi ning teeme Eesti rahvastikuarengu seiret ning teavitame Vabariigi Valitsust ja laiemat üldsust muutustest.

Andmeid päritakse üldjuhul rahvastikuregistrist. Andmeteks võivad olla eelkõige vanus, kontaktinfo, isikukood, maakond, perekonnaseis, haridustase jms. Kustutame kõik uuringu teostamise eesmärgil päringutega kogutud isikuandmed uuringu lõpliku valmimise järel, välja arvatud isikuandmed, mille säilitamiseks on isik nõusoleku andnud. Uuringu käigus kogutud isikuandmeid (isiku nõusoleku alusel) säilitatakse seni, kuni see on vajalik teadustöö eesmärgil. Uuringu käigus kogutud isikuandmeid säilitatakse päringutega saadud isikuandmetest lahus, kuid analüüsi käigus võidakse töödelda koos.

Pere Sihtkapital tagab alati, et volitatud töötleja tunneb ja järgib isikuandmete töötlemise nõudeid ning vajadusel küsib sellekohaseid tõendeid. Kui uuring seda võimaldab, edastame andmed uuringu läbiviijale pseudonüümitud kujul, kus uuringu läbiviijal puudub võimalus andmeid isikutega seostada. Juhul kui eesmärkide täitmiseks on vaja teha täiendavaid uuringuid või päringuid, võime kasutada ka isikuandmete depseudonüümimist.

Kõik uuringutulemused avalikustatakse vaid anonüümitud kujul ja seega puudub kolmandatel isikutel igasugune võimalus uuringus osalenud isikuid tuvastada.

Uuringute läbiviimiseks isikuandmete hankimisel ja töötlemisel järgime vajadusel lisaks isikuandmete kaitse seaduse § 6 sätestatut.

2. Isiku õigused

Kõikide isikuandmete osas, mida Teie kohta oleme kogunud, on Teil alljärgnevad õigused.

  • Õigus saada teavet oma isikuandmete töötlemise kohta.
  • Õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist.
    Kui avastate, et Teie kohta käivad andmed on ebaõiged ja ei vasta tegelikkusele, on Teil õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist või andmete täiendamist.
  • Õigus nõuda andmete töötlemise piiramist ja lõpetamist.
    Kui Teie isikuandmete töötlemiseks, avalikustamiseks, teatud eesmärgil kasutamiseks või andmetele juurdepääsu võimaldamiseks ei ole (enam) seaduslikku alust, saate nõuda andmete kasutamise piiramist, lõpetamist või kustutamist, andmete avalikustamise või andmetele juurdepääsu võimaldamise piiramist või lõpetamist.
  • Õigus isikuandmete töötluseks antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta, esitades vastavasisulise avalduse ilma, et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust.

Me edastame info isikuandmete parandamise, kustutamise või töötlemise piiramise kohta kõigile, kellele isikuandmed on avaldatud, välja arvatud juhul, kui see osutub võimatuks või nõuab ebaproportsionaalseid jõupingutusi.

Kõikide isikuandmete töötlemise kohta käivate küsimuste korral ning eelnevalt loetletud õiguste rakendamiseks palume kirjutada meile pere@peresihtkapital.ee e-posti aadressile.

Samuti on alati õigus pöörduda andmekaitse järelevalveasutuse poole ehk juhul, kui leiate, et isikuandmete töötlemisel rikutakse Teie õigusi ja vabadusi, on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni.

3. Isikuandmete töötlemise rikkumised

Me dokumenteerime kõik isikuandmetega seotud rikkumised. Teavitame rikkumisest järelevalveasutust (Andmekaitse Inspektsioon) viivitamatult või hiljemalt 72 tunni jooksul pärast sellest teada saamist, kui rikkumine kujutab endast tõenäoliselt ohtu füüsiliste isikute õigustele ja vabadustele. Suure ohu puhul andmesubjekti õigustele ja vabadustele teavitatakse andmesubjekti, välja arvatud juhul, kui järelevalveasutuse hinnangul teavitamise vajadus puudub.