Pere Sihtkapitali tegutsemise ajajoon

Ajajoonel on toodud olulisemad sündmused Pere Sihtkapitali tegevuses.

2019

MTÜ Eesti Naisliit, MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit ja MTÜ Lasterikkad Isad asutasid Pere Sihtkapital Sihtasutuse. Sihtkapitali nõukogu liikmeteks said asutajate esindajad ja nõukokku kutsutud teadlased ning eksperdid.

Viidi läbi avalik taotlusvoor lastega perede ning lasterikkuse väärtustamisele suunatud algatuste toetamiseks. Kokku rahastati viit projekti kogusummas üle 70 000 euro.

Korraldati esimene suurem üritus, isadepäeva konverents teemal „Eesti mees ja tema sugu”.

2019. a majandusaasta aruanne

2020

Valmisid esimesed Pere Sihtkapitali tellimusel läbi viidud uuringud: Noorte pereplaane käsitlev uuring (Turu-uuringute AS) ja Eesti Pere- ja Sündimusuuringu põhjal lapsesaamise motiivide ja takistuste analüüs (Tallinna ülikool).

Koostöös rahvastikuministriga anti esmakordselt välja Aino Järvesoo nimelised auhinnad tänutäheks panuse eest eesti rahvastiku heaks.

Korraldati esimene Pühajärve rahvastikuseminar, kus said teadmisi vahetada ja ühiselt arutleda teadlased ja poliitikakujundajad.

Anti tagasiside pikaajalisele arengustrateegiale Eesti 2035.

Alustati uurimusega „Sündimust mõjutavad tegurid: Kirjanduspõhine ülevaade”, mille teostajaks on Tallinna ja Tartu ülikooli teadlaste konsortsium Pere Sihtkapitali toel.

2020. a majandusaasta aruanne

2021

Tagasiside anti rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukavale, mille üks osa realiseerus hiljem uue nimega „Heaolu arengukavana 2023-2030“.

Alustati rahvastiku ja perede alaste lühiküsitluste sarjaga „rahvastikubaromeeter”, mille eesmärk on seirata perealaseid suundumusi ajas.

Valmisid uurimustööd: „Uussisserännanute profiili analüüs“ (Tartu ülikool), mis täitis infolünka 2015-2019 uussisserännanute tegevusest Eestis ning „Rahvastikuarengu piirkondlike eripärade analüüs“ (Rivo Noorkõiv), mis vaatles Eesti piirkondade ja omavalitsuse kaupa rahvastikuküsimusi.

Arvamusfestivalil korraldati arutelu, kui jõuliselt võib sündimust nügida.

Korraldati: Aino Järvesoo auhinnad, Kalev Katuse stipendium.

Loe 2021. a uuringutulemuste lühiülevaadet.

2021. a majandusaasta aruanne

2022

Rahvastikubaromeetri arvamusküsitluste sarjas alustati regulaarse pereplaanide seirega ning valmistati ette pereuuringuid.

Korraldati: Pühajärve rahvastikuseminar, Aino Järvesoo auhinnad, Kalev Katuse stipendium.

Loe 2022. a Eesti rahvastikuarengu kokkuvõtet.

2022. a majandusaasta aruanne

2023

Esmakordselt anti välja Aasta küla konkursi eripreemia kõige peresõbralikumale külale.

Jõuti pereuuringute küsitlusetappideni, kuid augustis uuringud katkestati.

Koosöös Eesti teaduste akadeemiaga korraldati seminar „Teadus akadeemilise vabaduse, eetika, meedia ja poliitika ristteel“.

Esmakordselt anti riiklikul üliõpilaste teadustööde konkursil välja Pere Sihtkapitali eripreemia.

Loe arvamuslugu Eesti 2023. a rahvastikuarengu teemal.

Meenutusi

Pere Sihtkapitali nõukogu I koosolekust osavõtjad pärast koosolekut: nõukogu esimees Taavi Tamkivi; juhatuse liige Aage Õunap; nõukogu liikmed Lea Danilson-Järg, Katrin Kiisk, Siiri Oviir ja Mihkel Servinski. 27. märtsil 2019 Eesti teaduste akadeemias. Koosolekul ei osalenud nõukogu liikmed Allan Puur, Raul Eamets ja Tarmo Soomere.

Pere Sihtkapitali esimene nõukogu koosolek 27. märtsil 2019. a Eesti teaduste akadeemias

Pere Sihtkapitali nõukogu esimesest koosolekust osavõtjad pärast koosolekut. Vasakult: nõukogu esimees Taavi Tamkivi; juhatuse liige Aage Õunap; nõukogu liikmed Lea Danilson-Järg, Katrin Kiisk, Siiri Oviir ja Mihkel Servinski. Koosolekul ei osalenud nõukogu liikmed Allan Puur, Raul Eamets ja Tarmo Soomere. – Foto: Pere Sihtkapital