Taotlusvoor PSK19 

Pere Sihtkapitali üks põhikirjaline eesmärk on aidata kaasa lastega perede ning lasterikkuse väärtustamisele läbi seonduvate algatuste läbiviimise ja toetamise. Laste kasvatamise ning lasterikkuse väärtustamisega näidatakse, et lapsed on Eesti ühiskonda oodatud ning julgustatakse kasvatama suuremat peret. 

2019-2021 viidi läbi taotlusvoor tegevuste rahastamiseks, millega parandati lastega perede elukvaliteeti ja turvatunnet. Taotlejad olid avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud või sihtasutused.  Toetussumma ülemmäär taotluse kohta oli 15 000 eurot.

SA Pere Sihtkapital rahastas viit projekti kogusummas 72 243,08 eurot. Hindamisel ja rahastamisel vaadati projektide vastavust eesmärgile, tegevuskava selgust, kaasatava sihtrühma suurust ja mõjuulatust ning kuluefektiivsust. Oluliseks peeti projektimeeskonna pädevust või tugevate koostööpartnerite olemasolu.

TOETUSE SAAJAD

SA Lapse Heaolu Arengukeskus – „Uute teenuse ja klientide kaasamine Perepesade võimestamiseks“ summas 14965,60 eurot

Perepesade uute teenuste käivitamise projekt pakub Türi- ja Põltsamaa valla ning Viljandi linna peredele infot, tuge ja teenuseid, et märgata ja tegeleda lapse heaolu ohustavate riskidega. Projektiga tagatakse nimetatud piirkondade lastega peredele võimalused toitumisalaseks nõustamiseks, lapse kõne arengu varajaseks hindamiseks ja abi korraldamiseks, isade kaasamise tõhustamiseks ning emade vaimse tervise toetamiseks.

Eesti Naisliit – „Väärtused mida kujundame“ summas 14 900 eurot

Väärtuste kujundamise projekti abil luuakse koos loovagentuuriga perekonda väärtustav meediaklipp, et teadvustada lapsevanemate rolli olulisust pereväärtuste kujundajana, edasikandjana, turvatunde loomisel ning jätkusuutlike oskuste õpetamisel nii üksikisiku kui ühiskonna toimimiseks. Meediaklippi levitatakse nii suunatud kanalites kui avalikult, et suurendada kõigi inimeste väärtuspädevust ja panna ühiskonda pereväärtuste tähtsuse üle mõtlema. 

Video on vaadatav Naisliidu kodulehel ja Facebookis.

Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liit –  „Tugev ja sõbralik pere“ summas 12 661,60 eurot

Tugev ja sõbraliku pere projekti eesmärk on läbi koolitussarja toetada Tallinna ja Harjumaa suurperesid, töötades samal ajal välja avalikud koolitusmaterjalid kõigile lastevanematele 12 erineval teemal (konfliktijuhtimine, digisõltuvus, paarisuhte hoidmine, piiride seadmine, lapse enesekindluse toetamine, jms). Igapäeva eluolu, töökeskkond ja laste kasvatamine on lastevanematele väljakutse, eriti suurperedes, kus kasvab tihti korraga mitu last, kes nõuavad samaaegset tähelepanu.

SA Väärtustades Elu – „Toetame üheskoos tugevate ja jätkusuutlike perede kujunemist läbi pereväärtusi teadvustavate konverentside“ summas 15 000 eurot

Pereväärtusi propageerivate konverentside projekti eesmärk on emade- ja isadepäeva konverentside korraldamine, et teadvustada turvalisi peresuheteid, vanemlike rolle ning peresid toetavate teenuste olemasolu. Konverentsid võimaldavad suunata infot, mis aitavad ennetavalt hinnata vajadust tugiteenuste järele nii üksikindiviidi, perede kui ka otsustajate tasandil.

Eesti Lasterikaste Perede Liit – „Peresõbraliku toitlustusasutuse märgise“ väljatöötamine summas 14 715,88 eurot

Peresõbraliku toitlustusasutuse märgise loomine panustab otseselt Eestis peresõbralikuma ühiskonna kujundamisse. Koostöös partneritega töötatakse välja statuut (täpsed tingimused märgise saamiseks), kujundatakse ja luuakse märgise visuaal ning infotehnoloogiline keskkond, viiakse läbi märgise tutvustuskampaania ning antakse välja esimesed peresõbraliku toitlustusasutuse märgised.

Rohkem infot peresõbraliku toitlustusasutuse märgise kodulehel.