Sihtasutuse missioon
Pere Sihtkapitali eesmärk on aidata kindlustada Eesti rahvastiku ja rahvusriigi kestlikkus. Eesmärk tugineb põhiseadusele, mille kohaselt peab riik tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade.

Sihtasutuse visioon
Olla tunnustatuim rahvastikupoliitika valdkonna mõttekoda Eestis, kes loob ja vahendab usaldusväärset teavet ning on oma valdkonnas usaldusväärseks ja sõltumatuks partneriks Vabariigi Valitsusele, avalikule- ja erasektorile ning laiemale üldsusele.

Sihtasutus saavutab enda eesmärke eelkõige läbi järgnevate põhikirjas toodud tegevuste:
1. Eesti rahvastikuarengu ja kestlikkusega seotud alus- ja rakendusuuringute algatamine, läbiviimine, tellimine ning toetamine. Uuringutega selgitatakse välja sündimuse suurenemise võimalused ja rände mõju Eesti kui rahvusriigi tulevikule. Sündimuse valdkonnas tehakse kindlaks, miks Eesti peredes kasvab oodatust vähem lapsi ning millised muudatused ja meetmed aitaksid jõuda võimalikult lähedale taastetaseme sündimusele. Rände valdkonnas uuritakse ja analüüsitakse rände mõju rahvastiku etnilisele ning vanuselisele koosseisule, sündimusele ja muudele rahvastikuarengut puudutavatele aspektidele.

2. Uuringutele tuginevate poliitikasoovituste väljatöötamine ja esitamine Vabariigi Valitsusele. Poliitikasoovituste koostamisel lähtutakse Eesti Vabariigi põhiseadusest, mille kohaselt peab riik tagama eesti rahvuse, kultuuri ja keele säilimise läbi aegade. Sündimuse valdkonna poliitikasoovitused peavad muu hulgas näitama ära, kui palju sünde mingi ettepaneku rakendamine juurde võib tuua, milline oleks mõju erinevatele vanusegruppidele ja erineva laste arvuga peredele. Rände valdkonna poliitikasoovitused peavad lähtuma põhimõttest, et eesti keelt emakeelena rääkijate osatähtsus rahvastikus pikas perspektiivis ei väheneks.

3. Eesti rahvastikuarengu seire ning Vabariigi Valitsuse ja laiema üldsuse teavitamine muutustest. Rakendatud poliitikasoovituste aga ka muude sündimuse ja rände valdkonda puutuvate ning rahvastikuarengus toimunud muudatuste mõju seiratakse. Seire tulemustest teavitatakse Vabariigi Valitsust ja laiemat üldsust ning arvestatakse uute poliitikasoovituste väljatöötamisel ja olemasolevate täiendamisel. Sihtasutus nõustab võimaluste piires riigiasutusi- ja institutsioone rahvastikuarengu küsimustes. Sihtasutus aitab seista ka hea selle eest, et Eestis oleks tagatud ajakohane ja usaldusväärne teave rahvastikuolukorra ning seda  mõjutavate tegurite kohta, esitades vajadusel ettepanekuid riikliku statistikatööde kava täiendamiseks.

4. Lastega perede ning lasterikkuse väärtustamine läbi seonduvate algatuste läbiviimise või toetamise. Sihtasutus võib algatada vanemluse, laste kasvatamise ja lastega perede väärtustamisega seotud tegevusi, korraldada teavitust ja teostada vastavaid projekte, sealhulgas koguda või eraldada vahendeid lasterikaste perede heaolu ja turvatunde suurendamiseks ning elukvaliteedi parandamiseks. Laste kasvatamise ning lasterikkuse väärtustamisega näidatakse, et lapsed on Eesti ühiskonda oodatud ning julgustatakse kasvatama suuremat peret.