Pere Sihtkapital Sihtasutus
PÕHIKIRJA ÜLDSÄTTED
1.1. Sihtasutuse nimeks on Pere Sihtkapital Sihtasutus (edaspidi: Pere Sihtkapital).
1.2. Pere Sihtkapitali asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.
1.3. Pere Sihtkapital on asutatud tähtajatult.

II PERE SIHTKAPITALI EESMÄRK JA ÜLESANDED
2.1 Pere Sihtkapitali eesmärk on aidata kindlustada Eesti rahvastiku ja rahvusriigi kestlikkus. Eesmärk tugineb põhiseadusele, mille kohaselt peab riik tagama eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade.
2.2 Pere Sihtkapitali ülesandeks on:
2.2.1 Eesti rahvastikuarengu ja kestlikkusega seotud alus- ja rakendusuuringute algatamine, läbiviimine, tellimine ning toetamine. Uuringutega selgitatakse välja sündimuse suurenemise võimalused ja rände mõju Eesti kui rahvusriigi tulevikule. Sündimuse valdkonnas tehakse kindlaks, miks Eesti peredes kasvab oodatust vähem lapsi ning millised muudatused ja meetmed aitaksid jõuda võimalikult lähedale taastetaseme sündimusele. Rände valdkonnas uuritakse ja analüüsitakse rände mõju rahvastiku etnilisele ning vanuselisele koosseisule, sündimusele ja muudele rahvastikuarengut puudutavatele aspektidele;
2.2.2 uuringutele tuginevate poliitikasoovituste väljatöötamine ja esitamine Vabariigi Valitsusele. Poliitikasoovituste koostamisel lähtutakse Eesti Vabariigi põhiseadusest, mille kohaselt peab riik tagama eesti rahvuse, kultuuri ja keele säilimise läbi aegade. Sündimuse valdkonna poliitikasoovitused peavad muu hulgas näitama ära, kui palju sünde mingi ettepaneku rakendamine juurde võib tuua, milline oleks mõju erinevatele vanusegruppidele ja erineva laste arvuga peredele. Rände valdkonna poliitikasoovitused peavad lähtuma põhimõttest, et eesti keelt emakeelena rääkijate osatähtsus rahvastikus pikas perspektiivis ei väheneks;
2.2.3 Eesti rahvastikuarengu seire ning Vabariigi Valitsuse ja laiema üldsuse teavitamine muutustest. Rakendatud poliitikasoovituste aga ka muude sündimuse ja rände valdkonda puutuvate ning rahvastikuarengus toimunud muudatuste mõju seiratakse. Seire tulemustest teavitatakse Vabariigi Valitsust ja laiemat üldsust ning arvestatakse uute poliitikasoovituste väljatöötamisel ja olemasolevate täiendamisel. Sihtasutus nõustab võimaluste piires riigiasutusi- ja institutsioone rahvastikuarengu küsimustes. Sihtasutus aitab seista ka hea selle eest, et Eestis oleks tagatud ajakohane ja usaldusväärne teave rahvastikuolukorra ning seda mõjutavate tegurite kohta, esitades vajadusel ettepanekuid riikliku statistikatööde kava täiendamiseks;
2.2.4 lastega perede ning lasterikkuse väärtustamine läbi seonduvate algatuste läbiviimise või toetamise. Sihtasutus võib algatada vanemluse, laste kasvatamise ja lastega perede väärtustamisega seotud tegevusi, korraldada teavitust ja teostada vastavaid projekte, sealhulgas koguda või eraldada vahendeid lasterikaste perede heaolu ja turvatunde suurendamiseks ning elukvaliteedi parandamiseks. Laste kasvatamise ning lasterikkuse väärtustamisega näidatakse, et lapsed on Eesti ühiskonda oodatud ning julgustatakse kasvatama suuremat peret.
2.3 Pere Sihtkapitalil puudub konkreetne soodustatud isikute ring. Soodustatud isikuteks võivad olla kõik, kes panustavad sihtasutuse eesmärkide saavutamisse.

III PERE SIHTKAPITALI VARA, SELLE KASUTAMINE JA KÄSUTAMINE
3.1 Pere Sihtkapital saab oma vara asutamisel ülekantavast algkapitalist ja muudest annetustest, kingitustest, pärandustest, sihtotstarbelistest eraldistest, Pere Sihtkapitali põhikirjaliste eesmärkide saavutamist toetavast majandustegevusest ja teistest allikatest.
3.2 Pere Sihtkapitalile üle antava vara võtab vastu Pere Sihtkapitali juhatus. Pere Sihtkapitalile vara üleandmine:
3.2.1 vormistatakse vastava lepinguga või üleandmise-vastuvõtmise aktiga;
3.2.2 raha ülekandmine tõendatakse pangaülekandega. Vara üleandmisega ei või panna Pere Sihtkapitalile kohustusi, mis ei ole kooskõlas Pere Sihtkapitali eesmärkidega või mis annavad vara üleandjale eeliseid võrreldes teiste isikutega.
3.3 Pere Sihtkapital valdab, kasutab ja käsutab vara ainult põhikirjas nimetatud eesmärkide saavutamiseks. Vara kasutamise ja käsutamise, mh toetuste andmise üle, otsustab nõukogu. Juhatus käsutab vara nõukogu poolt määratud ulatuses ja korras ning kooskõlas käesoleva põhikirjaga.
3.4 Toetuste jagamisel tuleb vältida huvide konflikti olukorda, erasektori korruptsiooni ning järgida korruptsioonivastast seadust. Huvide konflikti vältimiseks ei või Pere Sihtkapitalilt sihtfinantseerimise saaja või tema poolt määratud nõukogu liige osaleda sihtfinantseerimise andmise otsustamisel juhul, kui tema ise või temaga seotud isik on sihtfinantseerimise saajaks. Pere Sihtkapitali asutajaks olemine ei välista võimalust asutajal Pere Sihtkapitalilt toetust saada eesmärgipärase tegevuse ellu viimiseks.
3.5 Pere Sihtkapital ei või anda ega tagada laenu asutajale, juhatuse ega nõukogu liikmele, samuti nendega võrdset majanduslikku huvi omavatele isikutele.
3.6 Pere Sihtkapital võib võtta laenu ja sõlmida kapitalirendilepinguid üksnes kõigi nõukogu liikmete ühehäälse otsuse alusel.
3.7 Pere Sihtkapital ei või osta kinnisasju.

IV NÕUDED JUHATUSE JA NÕUKOGU LIIKMETELE
4.1 Pere Sihtkapitali juhtorganid on nõukogu ja juhatus.
4.2 Nõukogu ega juhatuse liikmeks ei või olla isik:
4.2.1. kes on Pere Sihtkapitali audiitor;
4.2.2. kelle suhtes kohus on vastavalt karistusseadustikule kohaldanud nõukogu liikmena või juhatuse liikmena tegutsemise keeldu;
4.2.3. kelle suhtes kohus on vastavalt karistusseadustikule kohaldanud ettevõtluskeeldu;
4.2.4. kellel on keelatud tegutseda Pere Sihtkapitaliga samal tegevusalal;
4.2.5. nõukogu liikmeks ei või olla juhatuse liige ja juhatuse liikmeks ei või olla nõukogu liige;
4.2.6. kellel on keelatud olla nõukogu liige või juhatuse liige seaduse või kohtulahendi alusel;
4.2.7. kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud isiku pankroti;
4.2.8. kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud juriidilisele isikule antud tegevusloa kehtetuks tunnistamise;
4.2.9. kellel on ärikeeld;
4.2.10. kelle süüline tegevus või tegevusetus on tekitanud kahju juriidilisele isikule;
4.2.11. keda on majandusalase, ametialase või varavastase kuriteo eest karistatud.
4.3 Punktides 4.2.7—4.2.11 nimetatud piirangud kehtivad viis aastat pärast pankroti väljakuulutamist, tegevusloa kehtetuks tunnistamist, ärikeelu lõppemist või kahju hüvitamist.
4.4 Punkti 4.2.11. sätestatud keeld ei laiene isikutele, kelle karistusandmed on karistusregistrist kustutatud.

V NÕUKOGU
5.1 Pere Sihtkapitali kõrgeim juhtimisorgan on nõukogu. Nõukogu kavandab Pere Sihtkapitali tegevust, korraldab Pere Sihtkapitali juhtimist ja teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.
5.2 Nõukogu koosneb 3 (kolmest) kuni 12 (kaheteistkümnest) nõukogu liikmest, kes määratakse ning kutsutakse tagasi asutajaõiguste teostajate poolt alljärgnevalt:
5.2.1 MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit (80090320) nimetab ja kutsub tagasi ühe nõukogu liikme oma otsusega;
5.2.2 MTÜ Eesti Naisliit (80106161) nimetab ja kutsub tagasi ühe nõukogu liikme oma otsusega;
5.2.3 MTÜ Lasterikkad Isad (80550915) nimetab ja kutsub tagasi ühe nõukogu liikme oma otsusega; ja
5.2.4 ülejäänud nõukogu liikmed nimetatakse ja kutsutakse tagasi asutajaõiguste teostajate ühehäälse otsusega.
5.3 Asutamisel moodustatakse nõukogu 8 (kaheksa) liikmelisena ja esimesed nõukogu liikmed määratakse asutamisotsusega.
5.4 Nõukogu liikmete volituste tähtaeg on 4 (neli) aastat.
5.5 Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.
5.6 Nõukogu määrab oma töökorralduse ise oma otsusega.
5.7 Pere Sihtkapitali nõukogu:
5.7.1 määrab ja kutsub tagasi juhatuse liikmed;
5.7.2 määrab juhatuse pädevuse;
5.7.3 otsustab vara ja sihtotstarbeliste eraldiste kasutamise vastavalt kinnitatud eelarvele. Juhul, kui otsustatakse kolmanda isiku poolt Pere Sihtkapitalile sihtotstarbelise eraldise või toetusena antud vara kasutamise üle, arvestatakse tegevustoetuse andjaga sõlmitud lepingus sätestatud tingimusi;
5.7.4 kinnitab hiljemalt majandusaasta alguseks aastased tegevuseesmärgid ja eelarve;
5.7.5 kinnitab majandusaasta aruande;
5.7.6 kinnitab ülevaate Pere Sihtkapitali põhikirjaliste eesmärkide täitmisest enne selle avalikustamist;
5.7.7 otsustab igapäevase majandustegevuse raamest väljuvate tehingute tegemise;
5.7.8 otsustab juhatuse liikmega tehingu tegemise, määrab tehingu tingimused, otsustab õigusvaidluse pidamise ja määrab selles tehingus või vaidluses Pere Sihtkapitali esindaja;
5.7.9 otsustab muud Pere Sihtkapitali tegevuses tekkivad küsimused, kui see ei ole vastuolus seadusega ega ole antud Pere Sihtkapitali juhatuse pädevusse.
5.8 Nõukogu eelnev nõusolek on juhatusele vajalik nende tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase tegevuse raamest, eelkõige selliste tehingute tegemiseks, millega kaasneb:
5.8.1 Pere Sihtkapitali poolt osaluse omandamine ja lõppemine äriühingus, sihtasutuses või mittetulundusühingus;
5.8.2 muude oluliste tehingute tegemine, mida ei ole ette nähtud nõukogu poolt heaks kiidetud eelarves või mis ei mahu tavapärase tegevuse raamidesse.
5.9 Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord 3 (kolme) kuu jooksul. Nõukogu liige võib osaleda koosolekul kas füüsiliselt või (video)kõne vahendusel või hääletada kirjalikult taasesitatavas vormis ilma koosolekul osalemata.
5.10 Kõigile nõukogu liikmetele saadetakse vähemalt seitse (7) kalendripäeva enne koosoleku toimumist välja kirjalik või kirjalikult taasesitatavas vormis kutse. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku ka juhul, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatus või audiitor.
5.11 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest.
5.12 Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul viibinud või otsuse kirjalikul hääletamisel osalenud nõukogu liikmed ja protokollija. Nõukogu liikme eriarvamus kantakse koosoleku protokolli.
5.13 Nõukogu võib teha otsuse koosolekut kokku kutsumata. Selleks saadab nõukogu esimees nõukogu liikmetele otsuse projekti kirja teel või kirjalikult taasesitatavas vormis, määrates kindlaks vastamise aja, mis ei või olla lühem kui nelikümmend kaheksa (48) tundi arvates kirja kättesaamisest. Nõukogu otsus koosolekut kokku kutsumata on vastu võetud, kui selle poolt hääletas tähtaegselt kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis üle poole kõikidest nõukogu liikmetest, kui käesoleva põhikirja või seadusega pole ette nähtud suuremat häälteenamust.
5.14 Nõukogu liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse temaga, temaga seotud või võrdset
majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või
lõpetamist Pere Sihtkapitali poolt. Nõukogu liige ei või osaleda sihtfinantseerimise andmise
otsustamisel juhul, kui tema ise või temaga seotud isik on sihtfinantseerimise saajaks.
5.15. Nõukogu liikmetele võib maksta tasu. Nõukogu liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord kehtestatakse asutajaõiguste teostajate ühehäälse otsusega, arvestades alljärgnevat:
5.15.1 Nõukogu liikmetele võib määrata võrdse tasu. Nõukogu liikmel on õigus tasust loobuda teavitades sellest asutajaõiguste teostajaid.
5.15.2 Pere Sihtkapital võib nõukogu ühehäälse otsusega kehtestatud tingimustel ja korras hüvitada lisaks nõukogu liikmetele neile oma ülesannete täitmisega seotud muud kulutused, nt transpordi, majutuse ja muud lähetuskulud, kulud sidele ja postile ning muud otstarbekohased kulud.
5.15.3 Nõukogu liikme tagasikutsumisel ega tagasi astumisel nõukogust ei maksta talle hüvitist.
5.15.4 Kui sihtasutuse majanduslik olukord halveneb oluliselt ja nõukogu liikmele määratud tasude edasimaksmine oleks sihtasutuse suhtes äärmiselt ebaõiglane, võivad asutajaõiguste teostajad otsustada tasude ja muude hüvede vähendamise või nende äravõtmise.
5.16 Nõukogu liige võib nõukogust tagasi astuda sõltumata põhjusest, teatades sellest asutajaõiguste teostajatele.
5.17 Nõukogu koosseis ja selles tehtud muudatused avalikustatakse Pere Sihtkapitali veebilehel, selle olemasolul, 10 (kümne) tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

VI JUHATUS
6.1 Juhatus on Pere Sihtkapitali juhtimisorgan, mis juhib ja esindab Pere Sihtkapitali ning käsutab
Pere Sihtkapitali vara põhikirjast tulenevate ja nõukogu poolt antud volituste piires.
6.2 Juhatusel on 1 (üks) kuni 2 (kaks) liiget.
6.3 Juhatuse liikme(d) määrab nõukogu ametisse 4 (neljaks) aastaks.
6.4 Juhatuse liikmed määratakse asutamisotsusega. Juhatuse liikmete koosseisus muudatuste tegemise ja juhatuse liikmete tagasikutsumise otsustab nõukogu. Kui Pere Sihtkapitalil on rohkem kui üks juhatuse liige, siis nimetab nõukogu ametisse kõigepealt juhatuse esimehe ja seejärel juhatuse esimehe ettepanekul teise sihtasutuse juhatuse liikme.
6.5 Juhatuse iga liige võib esindada Pere Sihtkapitali kõigis õigustoimingutes. Juhatuse liikmel ei ole õigust esindada Pere Sihtkapitali tehingute tegemisel, mille puhul otsustab esindaja määramise eraldi nõukogu.
6.6 Pere Sihtkapitali juhatus korraldab Pere Sihtkapitali igapäevast tööd, sealhulgas sõlmib Pere Sihtkapitali nimel lepinguid ja annab volikirju, käsutab Pere Sihtkapitali vara ja rahalisi vahendeid ning korraldab Pere Sihtkapitali raamatupidamist.
6.7 Juhatus peab esitama nõukogule vähemalt kord nelja (4) kuu jooksul ülevaate Pere Sihtkapitali majandustegevusest ja majanduslikust seisundist, samuti teatama kohe Pere Sihtkapitali majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest Pere Sihtkapitali majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest.
6.8 Juhatus koostab igal aastal ülevaate Pere Sihtkapitali põhikirjaliste eesmärkide saavutamisest ja tehtud tegevustest ning esitab selle kinnitamiseks nõukogule. Nõukogu poolt kinnitatud ülevaade avalikustatakse Pere Sihtkapitali interneti veebilehel, selle olemasolul, ja igaühel on õigus sellega tutvuda.
6.9 Juhatus peab oma tegevuses järgima nõukogu seaduslikke korraldusi ja piiranguid.
6.10 Nõukogu võib juhatuse liikme igal ajal, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda.
6.11 Pere Sihtkapitali juhatus ei tohi asuda välisriigis.
6.12 Juhatuse liikmele võib tasu maksta üksnes temaga sõlmitud juhatuse liikme lepingu alusel. Kui juhatuse liige täidab lisaks juhatuse liikme ülesannetele muid Pere Sihtkapitalile vajalikke ülesandeid, siis nende ülesannete eest võib tasu maksta juhul, kui see on ette nähtud juhatuse liikme lepingus. Pere Sihtkapital hüvitab juhatuse liikmele oma ülesannete täitmisega seotud kulutused, nt transpordi, majutuse ja muud lähetuskulud, kulud sidele ja postile ning muud otstarbekohased kulud nõukogu poolt kehtestatud tingimustel ja korras.
6.13 Juhatuse koosseis ja selles tehtud muudatused avalikustatakse Pere Sihtkapitali veebilehel, selle olemasolul, 10 (kümne) tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

VII AUDIITOR
7.1 Seaduses sätestatud juhtudel on Sihtasutusel audiitor. Audiitor valitakse nõukogu poolt ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või tähtajaliselt kuni neljaks (4) aastaks. Nõukogu võib audiitori igal ajal tagasi kutsuda. Audiitorite arvu ja tasustamise korra määrab nõukogu.

VIII ARUANDLUS
8.1 Pere Sihtkapitali majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõppeb 31. detsembril.
8.2 Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab need audiitorile kontrollimiseks, kui audiitorkontrolli kohustus on seadusega nõutud. Hiljemalt nelja kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest esitatakse majandusaasta aruanne nõukogule kinnitamiseks.
8.3 Juhatus esitab kinnitatud majandusaasta aruande mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile kuue (6) kuu jooksul arvates majandusaasta lõpust.

IX PÕHIKIRJA MUUTMINE
9.1 Põhikirja võivad muuta asutajaõiguste teostajad ühiselt ühehäälse otsuse alusel üksnes muutunud asjaolude arvesse võtmiseks, järgides Pere Sihtkapitali eesmärke.
9.2 Kui asjaolude muutumise tõttu tuleb põhikirja muuta, kuid asutajaõiguste teostajad või nõukogu seda ei tee, võib põhikirja muutmise otsustada kohus.
9.3 Põhikirja muutmine jõustub muudatuse kandmisest mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.

X ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LÕPETAMINE
10.1 Pere Sihtkapital ei või ühegi teise sihtasutusega ühineda.
10.2 Pere Sihtkapital ei või jaguneda.
10.3 Pere Sihtkapitali lõpetamise otsustavad asutajad ühehäälselt.
10.4 Pere Sihtkapitali lõpetamisel toimub Pere Sihtkapitali likvideerimine (likvideerimismenetlus), kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
10.5 Pere Sihtkapitali likvideerijateks on juhatus, kui asutajaõiguste teostajate otsusega ei ole ette nähtud teisiti ja asutajaõiguste teostajate otsus ei ole seadusega vastuolus. Sundlõpetamise korral määrab likvideerijad kohus.
10.6 Pere Sihtkapitali lõpetamisel antakse pärast Pere Sihtkapitali kohustuste täitmist allesjäänud vara nõukogu otsusega üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kantud juriidilisele isikule või isikutele võrdsetes osades.

Käesolev põhikiri on kinnitatud asutajate poolt 01.02.2019.a., muudetud nõukogu otsusega 31.03.2021.a., muudetud SA Pere Sihtkapitali asutajate otsusega 7.02.2023.